Parafialne Oddziały Caritas

 • W większości parafii diecezji tarnowskiej istnieje Oddział Caritas. To przede wszystkim przez nie Caritas dociera do potrzebujących i świadczy im swoją pomoc. 
 • Działalnością Parafialnego Oddziału Caritas kieruje Zarząd, który stanowią: przewodniczący (proboszcz, albo wskazany przez niego kapłan), zastępca (z reguły osoba świecka lub siostra zakonna), sekretarz, skarbnik, członkowie zwyczajni. 
 • Praca członków Parafialnego Oddziału Caritas jest wspierana przez innych wiernych, którzy poświęcają się służbie na rzecz osób znajdujących się w jakiejkolwiek trudnej sytuacji, z której nie potrafią wyjść o własnych siłach. 
 • Zadaniem Parafialnego Oddziału jest:
 1. mobilizowanie całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia i dążenie do tego, aby parafia stawała się wspólnotą eucharystyczno-charytatywną przez: 
  a) zachęcanie wiernych do pełnienia uczynków miłosierdzia 
  b) kultywowanie parafialnych i rodzinnych zwyczajów charytatywnych, takich jak: Tydzień Miłosierdzia, Dzień Chorego, Św. Mikołaja, Wigilia, Opłatek itp. 
  c) uroczyste obchodzenie świąt związanych treściowo z miłosierdziem chrześcijańskim, a szczególnie Święta Miłosierdzia Bożego.
 2. stałe rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy;
 3. przeprowadzanie zbiórek i przyjmowanie ofiar na działalność charytatywną;
 4. organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy duchowej i materialnej osobom potrzebującym na terenie parafii;
 5. prowadzenie stałej formacji swoich członków;
 6. współpraca z pozostałymi grupami parafialnymi w dziele charytatywnym;
 7. współpraca z Zarządem Caritas.
 • Parafialne Oddziały Caritas współpracują z pozostałymi grupami parafialnymi w przedsięwzięciach charytatywnych i ukazują im możliwości działania na tym odcinku

Wniosek o powołanie POC (pdf), (doc)