Ks. bp Jan Zając, Jubileuszowy Wieczernik - homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w tarnowskiej Katedrze dnia 19.04.2012 r.

Jubileuszowy Wieczernik
Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. w tarnowskiej Katedrze dnia 19.04.2012 r. z okazji Jubileuszu 75-lecia Caritas Diecezji Tarnowskiej

 

1. Kościół tarnowski przeżywa radość paschalną w tajemnicy Wieczernika. Tajemnica, w którym uczniowie przez dotknięcie ran Zmartwychwstałego Mistrza wyruszają z wiarą: „Pan mój i Bóg mój!”

Jest to wieczernik ogarnięty nadzieją wspólnoty, która woła: „Jezu, ufam Tobie!”. Jest tu Rodzina, która od 75 lat podejmuje wezwanie Nauczyciela umywającego nogi swym uczniom: „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem!”. Włączamy się w dziękczynienie za owocny czas czynnej odpowiedzi na Boże wołanie o „caritas” na ziemi. Otwieramy się również na to, co dzisiaj mówi Duch Boży na przyszłość – Kościołowi, który jest w Tarnowie.

2. Liturgia Słowa wprowadza nas w misterium zbawienia. Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały gromadzi nas we wspólnocie zbawionych. Jeszcze raz kieruje do nas, współczesnych Nikodemów, prawdę, która jest samym sercem Dobrej Nowiny: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał”.

Jest to najmocniejsze potwierdzenie chrześcijańskiej wolności i tego, co jest najgłębsze w misji Jezusa: ON po to przyszedł na świat, aby nas zbawić. Jesteśmy wspólnotą zbawionych! Jesteśmy wspólnotą zaproszoną do zbawienia w Imię Jezusa!      Dokonuje się to w posłuszeństwie wiary: „Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia”. Dzisiaj – na nowo jesteśmy wezwani do przyjęcia tej wiary, która zbawia, i która do zbawienia ma prowadzić innych.

3. Dziś, w tym Wieczerniku słyszymy głos Piotra, który po wyjściu z Wieczernika jerozolimskiego odważnie dawał świadectwo wiary wobec tych, którzy odrzucili Boży dar zbawienia. Ówczesny dialog wciąż jest aktualny. Świat mówi: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię…” Apostoł Jezusa odpowiada: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi…” Świat, gdy to słyszy – ogarnia go gniew… Apostoł nie ustępuje: „nie możemy nie mówić tego, co widzieliśmy i co słyszeliśmy…”. Oto jesteśmy aktualnie w samym środku dziejów apostolskich we współczesnym świecie.

4. Co mówi Kościołowi tarnowskiemu w czasie jubileuszu Piotr z przełomu tysiącleci Jan Paweł II? To on, brat naszego Boga – pomógł kiedyś i pomaga dzisiaj wciąż odczytywać orędzie o Bogu bogatym w miłosierdzie. Abyśmy mogli skutecznie nieść przyszłym pokoleniom światło nadziei. Dzisiaj przekazuje nam, że: „nic nie jest tak potrzebne człowiekowi, jak miłosierdzie Boże – owa miłość łaskawa, współczująca, wynosząca człowieka ponad jego słabość ku nieskończonym wyżynom świętości Boga”. Papież miłosierdzia podprowadza nas do Zmartwychwstałego Pana, aby spojrzeć na Jego oblicze, na Jego promieniujące Serce i w głębi duszy usłyszeć: „Nie lękaj się niczego, Ja zawsze jestem z Tobą…”

I jeżeli szczerym sercem odpowie: „Jezu, ufam Tobie” – znajdzie ukojenie wszelkich niepokojów i lęków. W tym dialogu zawierzenia nawiązuje się szczególna więź pomiędzy człowiekiem a Chrystusem – więź wyzwalającej miłości. „Tylko w miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój – a człowiek szczęście”.

5. Tak świadek nadziei – podprowadza nas do Piotra naszych czasów – Benedykta XVI – apostoła miłości. Co mówi Duch Boży Kościołowi, który dziękuje za 75 lat owocnej i wiernej służby Bogu, który jest miłością – Bogu obecnemu w drugim człowieku? Idąc za Apostołem Piotrem, pamiętając o Apostole miłosierdzia – Apostoł miłości przekazuje nam, że: „wiara, nadzieja i miłość są nierozdzielne. Nadzieja wyraża się w cierpliwości, która nie słabnie w czynieniu dobra… nawet w obliczu pozornej porażki… i ufa Bogu nawet w ciemności…”

Wiara ukazuje nam Boga, który dał Swojego Syna dla naszego zbawienia. Budzi w nas zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest miłością! W ten sposób przemienia w nas – niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną nadzieję, że Bóg trzyma w swych rękach świat – i że mimo wszelkich słabości – Jezus zwycięża!

Wiara, która jest świadoma miłości Boga objawionej w przebitym na krzyżu Sercu Jezusa – ze swej strony pobudza miłość… Miłość jest światłem, które zawsze na nowo rozprasza mroki tego świata i daje nam odwagę do życia i do działania. Miłość jest możliwa i mamy ją realizować, bo jesteśmy stworzenie na obraz Boga. Żyjmy miłością – aby światło Boże i Boża miłość dotarła do każdego człowieka na całym okręgu ziemi…

6. Co nam mówi Duch Boży w tarnowskim Wieczerniku – w którym ze swoimi dziećmi jest też Matka Jezusa? Jest wśród nas – jako pokorna Służebnica Pańska – pełna gotowości do wypełnienia dzieła w zbawianiu świata.

Jest niewiastą wiary, której wola jest zawsze zgodna z wolą Boga… Jest niewiastą nadziei – zaufała obietnicom Bożym i zawierzyła siebie Słowu, które stało się ciałem i zamieszkało wśród rodzaju ludzkiego…

Jest kobietą, która kochała Jezusa przez całe życie – od Nazaretu, do Betlejem; od Jerozolimy po Golgotę – od Wieczernika jerozolimskiego, w którym obdarzyła miłością uczniów swego Syna, aż po każdy Wieczernik, w którym zgromadzili się uczniowie i uczniowie przyjmują Jezusa jako swego Brata, Mistrza i Odkupiciela!

Przez jej kochające Serce zanosimy modlitwę ogarniając nią całą wspólnotę CARITAS i tych, którym niesie miłość miłosierną.

„Święta Maryjo, Matko Boża, Ty wydałaś na świat prawdziwe Światło, Jezusa, Twojego Syna – Bożego Syna. Na wezwanie Boga oddałaś się cała i tak stałaś się źródłem dobroci, która z Niego wytryska. Pokaż nam Jezusa. Prowadź nas ku Niemu. Naucz nas, jak Go poznawać i kochać, abyśmy my również mogli stać się zdolni do prawdziwej miłości i być źródłami wody żywej w spragnionym świecie” (Benedykt XVI).

Ks. bp Jan Zając
Kraków