Caritas w okresie od 1939 do 1989 r.

I. Caritas tarnowska podczas II wojny światowej

pekala
Ks. Bp Karol Pękala - pierwszy Dyrektor Związku Caritas Diecezji Tarnowskiej 

Okres II wojny światowej nie tylko nie przerwał działalności tarnowskiej Caritas, lecz, pomimo trudnych czasów okupacji, jeszcze bardziej ją zintensyfikował.

Kierowana przez ks. Karola Pękalę, Caritas tarnowska, oprócz zwykłej działalności, przeprowadziła cały szereg wielkich akcji charytatywnych. Najważniejsze z nich to:

 • Pomoc dla uciekinierów z Zachodu na Wschód podczas kampanii wrześniowej oraz dla cofających się oddziałów Polskiej Armii
 • Rozmieszczenie, przy pomocy parafii, 7.000 wysiedlonych przez Niemców z Wielkopolski, Pomorza i Śląska
 • Dożywianie więźniów politycznych w więzieniu w Tarnowie
 • Organizacja wyjazdów dzieci na wieś w okresie letnim
 • Prowadzenie kuchni i Szpitala epidemicznego w Tarnowie
 • Pomoc dla Żydów
 • Otoczenie opieką 32.000 mieszkańców diecezji wysiedlonych w 1944 z terenów frontowych
 • Stała pomoc dla przebywających w obozach pracy; dla rodzin i dzieci uwięzionych
 • Rozlokowanie na terenie diecezji 42.000 ludzi wysiedlonych z Warszawy po stłumieniu Powstania Warszawskiego

Ogólnie Związek Caritas Diecezji Tarnowskiej wydał w czasie II wojny światowej na pomoc dla potrzebujących 9.220.311 zł.

Biuletyn wydawany przez 
Zwiazek Caritas 
Diecezji Tarnowskiej 
po zakończeniu wojny

II. Działalność Caritas od 1945 do 1950r.

Po wojnie Caritas tarnowską kierował ks. Stanisław Wójtowicz, po odejściu ks. Karola Pekali na stanowisko Dyrektora Krajowej Centrali Caritas. Prezesem Związku Caritas pozostał ks. Michał Rec.

Priorytetowym zadaniem Caritas stała się pomoc rodzinom cierpiącym wielką biedę na skutek zniszczeń wojennych. Najważniejszymi działaniami, jakie wówczas podjęto były:

 • Dożywianie
 • Opieka nad matką i dzieckiem
 • Pielęgnacja chorych
 • Zwalczanie żebractwa
 • Walka z alkoholizmem
 • Tzw. Akcja samarytańska, czyli pomoc w leczeniu, pomoc pielęgniarska, gromadzenie lekarstw i ziół
 • Rozdawanie darów z UNRA

Caritas realizowała te działania przez udzielanie pomocy bezpośredniej, a także w zorganizowanych placówkach. Dla przykładu, już w 1946 roku Związek Caritas posiadał i prowadził:

94 ochronki i przedszkola - 5.472 dzieci
19 Domów Starców - 292 podopiecznych
12 Domów Wychowawczych dla Sierot - 308 sierot
8 Internatów dla młodzieży szkolnej - 100 uczniów
3 domy noclegowe - 40 miejsc
1 Dom dla Nieuleczalnie Chorych - 62 osoby
1 Dom Opieki Sług - 41 osób

W sumie w 138 ośrodkach stałą opieką było objętych 6.315 osób. Caritas prowadziła również 73 kuchnie wydając ok. 9.000 posiłków dziennie.

Potem zaczęły powstawać Domy Dziecka, Ośrodki Zdrowia i Ogniska Samarytańskie z aptekami i pomocą pielęgniarską. 28.03.1948 roku poświęcono i otwarto Dom Opiekuńczy Caritas w Tarnowie, przy ul. Legionów 22. Na ukończeniu były również przygotowania do otwarcia Zakładu dla Ociemniałych w Grybowie.

Warto pamiętać, że w pierwszych latach powojennych udało się stworzyć prawie w każdej parafii Oddział Caritas. Dzięki tym Oddziałom powrócono do wielu przedwojennych form i sposobów niesienia pomocy.

Ten prężny rozwój Caritas został zahamowany przez działania władz komunistycznych.

III. Działalność charytatywna w okresie od 1950 do 1989 r.

23 stycznia 1950 r. władze komunistyczne narzuciły Caritas przymusowy zarząd, a jej majątek bezprawnie przejęły i przekazały tzw. Zrzeszeniu Katolików Świeckich "Caritas", współpracującemu z ówczesnym systemem totalitarnym.

Pomimo tej trudnej sytuacji, Caritas w Diecezji Tarnowskiej działała nadal, choć nie w formie zorganizowanej instytucji. Ks. Biskup Karol Pękala podjął ponownie szeroką akcję charytatywną w ramach duszpasterstwa ogólnego. Powołano do życia Rejonowe Opiekunki Charytatywne w celu koordynowania działalności dobroczynnej w terenie. Z inicjatywy duszpasterstwa charytatywnego wprowadzono w całej diecezji odwiedzanie chorych z sakramentami świętymi na pierwsze piątki miesiąca oraz zajęto się duszpasterstwem głuchoniemych w diecezji.

W ciągu całego okresu od 1950 do 1989 r. Caritas nie przestała nigdy działać, spiesząc z pomocą ludziom potrzebującym za pośrednictwem dekanatów i parafii.

8 grudnia 1989 r., po przemianach ustrojowych w Polsce i po 39 latach formalnego nieistnienia, Arcybiskup Jerzy Ablewicz, reaktywował Caritas Diecezji Tarnowskiej.