Caritas w Diecezji

Zarząd diecezjalny

Organem zarządzającym Caritas Diecezji Tarnowskiej jest Zarząd Caritas. Organem nadzoru i kontroli Caritas jest Komisja Rewizyjna.
Skład Zarządu Caritas jest dwuosobowy: Dyrektor oraz Członek Zarządu – Sekretarz, powoływani przez Biskupa Tarnowskiego.
Do zadań Zarządu Caritas należy w szczególności:

 • organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas, w tym poprzez uchwalanie uchwał;
 • opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostek terenowych;
 • uchwalanie budżetu oraz przygotowanie i zatwierdzanie sprawozdań a także bilansów;
 • uchwalanie uchwał w zakresie prowadzonej przez Caritas nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego w poszczególnych jednostkach;
 • gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;
 • organizowanie systematycznych zebrań, celem omówienia bieżących spraw;
 • przygotowywanie programów rocznej działalności Caritas.

Dekanalni Duszpasterze Charytatywni

W łączności z Zarządem Diecezjalnym, który kieruje całością diecezjalnej działalności dobroczynnej, pozostają Dekanalni Duszpasterze Charytatywni, którymi są wicedziekani wszystkich dekanatów. Do ich zadań należy:

 1. wspieranie Zarządu Caritas w realizacji zadań statutowych w diecezji;
 2. inspirowanie działań charytatywnych w parafiach swojego dekanatu;
 3. koordynowanie międzyparafialnych akcji charytatywnych;
 4. nadzorowanie realizacji diecezjalnego planu działalności Caritas przez Parafialne Oddziały swojego dekanatu;
 5. organizowanie pracy formacyjnej członków Parafialnych Oddziałów Caritas w ramach dekanatu oraz kolportaż materiałów formacyjnych;
 6. bieżące kontrolowanie pracy Parafialnych Oddziałów Caritas;
 7. udział w corocznej konferencji Dekanalnych Duszpasterzy Charytatywnych.

Lista Dekanalnych Duszpasterzy Charytatywnych