Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla OOR w Jadownikach Mokrych

Tarnów dn. 09.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zakup autobusu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla OOR w Jadownikach Mokrych”
w ramach projektu dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach obszaru D realizacji programu pn. Program wyrównywania różnic między regionami III.

Proces przetargowy prowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w polskiej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 614862-N-2020 z dn.24.11.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Zamawiający, tj. Caritas Diecezji Tarnowskiej działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informuje, że wybrana została jako najkorzystniejsza oferta na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ oferta Wykonawcy:

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.
Żurawia 43/201
00-680 Warszawa

Cena oferty brutto: 268.140,00 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100)

Całośc dokumentu w pdf


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
dla przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zakup autobusu przystosowanego
do przewozu osób niepełnosprawnych dla OOR w Jadownikach Mokrych”

Proces przetargowy prowadzony zgodnie z procedurą przewidzianą w polskiej ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 614862-N-2020 z dn.24.11.2020 r.

Wspólny słownik zamówień (CPV):
34120000-4 Pojazdy silnikowe do transportu 10 lub więcej osób
34121000-1 Autobusy i autokary
Ogłoszenie o zamówieniu – dostawy

Termin składania ofert: do 09.12.2020 r. godz. 12.10

Termon otwarcia ofert: 09.12.2020 r. godz. 12.30

Lista złożonych ofert wg kolejności wpływu:


Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość
oferty brutto

Okres gwarancji mechanicznej

1.

ELEGANTBUS Józef Jabłoński
ul. Immanuela Kanta 60/12
10-691 Olsztyn

312.420,00

24 miesiące

2.

CMS Auto Sp. z o.o.
Al. Piłsudskiego 67
05-070 Sulejówek

 275.520,00

48 miesięcy

3.

BUS FACTORY SP. Z O.O. SP. K. ul. Przemysłowa 56
84-200 Wejherowo

299.900,00

 24 miesiące

4.

TRUCK EXPORT-IMPORT WYNAJEM SP. Z O.O.
ul. Żurawia 43/201
00-680 Warszawa

 268.140,00

 48 miesięcy

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

 300.000,00

min. 24 miesiące

 


SIWZ
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
Oświadczenie (grupa kapitałowa)
Wzór umowy
Oświadczenie wykonawcy


Odpowiedzi na zapytania dotyczące postępowania 1/11/P/CDT/2020 zakup autobusu.

1. Czy zamawiający dopuści pojazd o tonażu 5,5 tony?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści pojazdu o tonażu 5,5 tony.

2. Czy zamawiający dopuści pojazd pozbawiony funkcji ECO Start-Stop?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuści pojazdu pozbawionego funkcji ECO Start-Stop.

3. Czy zamawiający dopuszcza fotel kierowcy komfortowy nieresorowany?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza fotela kierowcy komfortowego nieresorowanego.

4. Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w manualną skrzynię biegów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania pojazdu wyposażonego w manualną skrzynię biegów.

5. Czy zamawiający dopuści do postępowania autobus, gdzie pojazd bazowy (półprodukt) został wyprodukowany w 2019 roku, natomiast zabudowa zostanie wykonana w 2020 r., co zostanie potwierdzone Świadectwem Zgodności WE pojazdu kompletnego (tzw. homologacja 2 etapu)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania autobusu, gdzie pojazd bazowy (półprodukt) został wyprodukowany w 2019 roku, natomiast zabudowa zostanie wykonana w 2020 r., co zostanie potwierdzone Świadectwem Zgodności WE pojazdu kompletnego (tzw. homologacja 2 etapu).

6. Czy zamawiający dopuści do postępowania pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 5500 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 5500 kg.

7. Co zamawiający rozumie pod opisami „oświetlenie LED w listwach wejściowych do pojazdu- proszę o doprecyzowanie, czy zamawiającemu chodzi o listwy świetlne LED montowane na krawędzi stopni wejściowych do autobusu, czy może umieszczone w innym miejscu?

Odpowiedź:

Zamawiającemu chodzi o listwy świetlne LED montowane na krawędzi stopni wejściowych do autobusu.

8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w listy świetlne LED sufitowe przez całą długość przestrzeni pasażerskiej oraz oświetlenie LED w półkach bagażowych zamiast halogenów sufitowych przez całą długość pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści do postępowania pojazdu wyposażonego w listy świetlne LED sufitowe przez całą długość przestrzeni pasażerskiej oraz oświetlenie LED w półkach bagażowych zamiast halogenów sufitowych przez całą długość pojazdu.

9.  Wykonawca prosi o prawidłowe określenie normy emisji spalin EURO. Podana zał. 2 do SIWZ norma emisji spalin nie odnosi się do autobusów, a do pojazdów osobowych i lekkich dostawczych.

Odpowiedź:

Wersja silnika Euro VI.

10. Zamawiający określił z Zał. nr 5 do SIWZ wymóg ubezpieczenia OC pojazdu.. etc.

Odpowiedź:

W dniu wczorajszym opublikowana została odpowiedź na tożsame pytanie – zapis dotyczący ubezpieczenia OC został już wykreślony z załącznika nr 5 do SIWZ:

Zamawiający zmienia punkt §4 punkt 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

 1. W dniu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, Wykonawca przekaże niezbędne dokumenty do rejestracji i eksploatacji autobusu, między innymi:
  1. fakturę sprzedaży,
  2. świadectwo homologacji,
  3. książkę gwarancyjną pojazdu,
  4. książkę serwisową pojazdu,
  5. kartę pojazdu,
  6. instrukcję obsługi w języku polskim.

11. Wykonawca wnosi o zmianę konstrukcji postanowień SIWZ w p. 15.1 w zakresie innych niż cena kryteriów oceny ofert… etc.

Odpowiedź:

W dniu wczorajszym opublikowana została odpowiedź na tożsame pytanie:

Zamawiający zmienia ww. zapis w SWIZ, który w p. 15.1 otrzymuje brzmienie:

15.1. Oceny ofert dokona komisja, która w pierwszej kolejności oceni, czy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a następnie oceni, czy oferty nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający będzie oceniał oferty na zadania według następującego kryterium:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1

Wartość oferty (cena)

80 %

2

Okres gwarancji mechanicznej

20 %

1.Wartość oferty (cena) – waga kryterium 80% - odpowiada 80 punktom.

Punkty dla ofert ustalane będą wg poniższego wzoru:

najniższa cena oferowana

x 80 punktów

cena badanej oferty

 

2.Punkty w kryterium Okres gwarancji mechanicznej przyznawane będą według zasad:

1) Zaoferowanie pojazdu z okresem gwarancji mechanicznej o 12 m-cy dłuższym niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. 36 m-cy – 10 %

2) Zaoferowanie pojazdu z okresem gwarancji mechanicznej o 24 m-cy dłuższym niż minimalny wymagany przez Zamawiającego tj. 48 m-cy –  20%

Zamawiający dokonał również publikacji w BZP Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w ww. zakresie pod nr 540239492-N-2020

11. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w system multimedialny zawierający radio 2-DIN z wyświetlaczem dotykowym, nawigacją satelitarną, usb, wzmacniaczem oraz mikrofonem na kablu oraz dodatkowo wyposażony w radio 1-DIN z napędem CD umożliwiający odtwarzanie płyt CD?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do postępowania pojazd wyposażony w system multimedialny zawierający radio 2-DIN z wyświetlaczem dotykowym, nawigacją satelitarną, usb, wzmacniaczem oraz mikrofonem na kablu oraz dodatkowo wyposażony w radio
1-DIN z napędem CD umożliwiający odtwarzanie płyt CD.

12. Czy Zamawiający dopuści do postępowania pojazd bez funkcji ECO Start-Stop oraz wyposażony w alternator 180A. Brak układu ECO Start-Stop powoduje, że producent standardowo montuje alternator 180A.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuści do postępowania pojazd bez funkcji ECO Start-Stop oraz wyposażony w alternator 180A.
(W przypadku pojazdu z funkcją ECO Start-Stop - pozostaje alternator 200A)


Wyjaśnienia do przedstawionych wniosków.

1. Ocena złożonych ofert.
Wg zapisu w SIWZ (p. 15.1) Zamawiający ocenę jakości wyrobu oraz dodatkowego wyposażenia przeprowadzi metodą uznaniową.
Proszę o zmianę tego zapisu.  Kryteria oceny oferty muszą być jasne i zrozumiałe. Wykonawca musi wiedzieć ile punktów otrzyma za poszczególny element oceniany.
Zamawiający musi podać w SIWZ w jaki sposób i wg jakiego wzoru będzie oceniał oferty.
Metoda uznaniowości jest niedopuszczalna i stanowi rażące naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.