Zadanie realizowane ze środków Budżetu Państwa UMOWA DOTACJI Nr 1512/BPRM/22 z dnia 23.09.2022 r.

image001

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów z siedzibą w Warszawie, zgodnie z umową nr 1512/BPRM/22 z dnia 23 września 2022 r., udzieliła Caritas Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie dotacji na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Stabilizacja osuwiska z odbudową czterech murów oporowych na działce nr 522/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Grybowa”.

W ramach powyższego, na obszarze działania Caritas Diecezji Tarnowskiej z siedzibą w Tarnowie, realizowane jest nw. zadanie objęte obowiązkiem informacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 ze zm.).

Nazwa zadania

Stabilizacja osuwiska z odbudową czterech murów oporowych na działce nr 522/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Grybowa

Wartość dofinansowania zadania brutto

8 056 631,42 zł

Całkowita wartość zadania brutto

8 005 049,60 zł

Zakres rzeczowy zadania

Stabilizacja osuwiska z odbudową czterech murów oporowych na działce nr 522/6 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 miasta Grybowa, polegająca na wykonaniu następujących kolejno po sobie nw. etapów prac:

Etap I - naprawa istniejących murów oporowych (wzmocnienie zachowanych murów poza obrębem osuwiska w masie poprzez iniekcje zaprawą klejącą scalającą luźno ułożone kamienie; kotwienie murów do nośnego podłoża kotwami gruntowymi);

Etap II – palowanie skarpy (wykonanie pali wierconych w skale podłoża).