Placówki Caritas

Hospicjum Św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej
Dom Pomocy Społecznej Św. Br. Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej
Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie
Stacja Opieki Caritas Diecezji Tarnowskiej
Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie
dom emerytow_5

 

Caritas Diecezji Tarnowskiej w liczbach - rok 2009

Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej

 • 33 – liczba łóżek dostępnych dla osób przewlekle somatycznie chorych w ramach całodobowej opieki pielęgniarskiej
 • 2 – liczba osób nowoprzyjętych do Domu i objętych opieką
 • 1 – pensjonariusz powołany przez Boga do wieczności
 • 25 – liczba wolontariuszy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zaangażowanych w różne posługi
 • 20 – wieczornic, programów artystycznych, występów itp. w wykonaniu dzieci i młodzieży z różnych Szkół Powiśla Dąbrowskiego
 • 18 – zorganizowanych wycieczek krajoznawczych oraz wyjazdów na wystawy o różnorodnej tematyce dla podopiecznych Domu
 • 9 – pracujących pielęgniarek
 • 15 – osób zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
 • 15 – pracowników administracji, zaopatrzenia, kuchni, pralni itp.
 • 5 – pracowników młodocianych przygotowujących się do zawodu kucharz
 • 7 – studentów wyższych uczelni o kierunku: Praca Socjalna, odbyło praktyki zawodowe
 • 1 – pracownik młodociany ukończył naukę w zawodzie kucharz małej gastronomii
 • 1 – osoba odbyła staż
 • 48 – osób, uczestników Kursów dla Opiekunek Osoby Niepełnosprawnej, odbyło zajęcia praktyczne
 • 764 – wizyt lekarza POZ
 • 133 – wykonanych konsultacji specjalistycznych u podopiecznych
 • 70 – założonych wenflonów
 • 120 – podłączonych wlewów kroplowych
 • 342 – wykonanych iniekcji i.v
 • 570 – opatrzonych ran
 • 4672 – wykonanych pomiarów poziomu cukru we krwi
 • 4738 – wykonanych iniekcji insuliny
 • 52 – pobrań materiałów do badań diagnostycznych
 • 6750 – wykonanych ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • 415– wykonanych zabiegów z fizykoterapii
 • 15 – wykonanych EKG
 • 3396 – pomiarów ciśnienia tętniczego krwi
 • 9 – zabiegów stawiania baniek chorym pensjonariuszom
 • 200 – założonych cewników do pęcherza moczowego
 • 1000 – porad psychologicznych
 • 2361 – wykonanych inhalacji

Hospicjum Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej

 • 17 – łóżek całodobowej opieki hospicyjnej dla osób terminalnie chorych (głównie choroby nowotworowe)
 • 250 – osób objętych profesjonalną opieką hospicyjną
 • 198 – pacjentów powołanych przez Boga do wieczności
 • 6057 – osobodni pobytu pacjentów
 • 12 – Spotkań Rodzin Osieroconych (spotkania modlitewno-wspierające)
 • 15 – wolontariuszy zaangażowanych w różne posługi
 • 20 – wieczornic, programów artystycznych, występów itp. w wykonaniu dzieci i młodzieży z różnych Szkół Powiśla Dąbrowskiego
 • 1 – Sympozjum Naukowe z okazji 10-lecia działalności Hospicjum.
 • 1 – Wielki Festyn Charytatywny dla Hospicjum
 • 3 – zatrudnionych lekarzy
 • 14 – zatrudnionych pielęgniarek
 • 8 – osób zespołu opiekuńczo-terapeutycznego
 • 10 – pracowników administracji, zaopatrzenia, kuchni, pralni, itp.
 • 5 – studentów studiów magisterskich (Wydział Pielęgniarski) odbyło praktyki zawodowe
 • 91 – studentów WSZ Pielęgniarstwo Pomostowe odbyło praktyki
 • 21 – osób uczestniczących w Kursie z Zakresu Opieki Paliatywnej odbyło praktyki
 • 1 – osoba odbywa staż
 • 3200 – założonych wenflonów
 • 28289 – podłączonych wlewów kroplowych i wykonanych iniekcji i.v
 • 2206 – opatrzonych ran
 • 53 – pobieranych materiałów do badań diagnostycznych
 • 2193 – wykonanych ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • 202 – założonych cewników do pęcherza moczowego
 • 2550 – porad psychologicznych
 • 297 – wykonanych inhalacji
 • 198 – towarzyszenie umierającemu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. bp Karola Pękali w Grybowie

 • 49 – pacjentów przebywających na oddziale kobiecym
 • 44 – pacjentów przebywających na oddziale męskim
 • 26 – osób wypisanych do innych miejsc
 • 58608 – osobodni pobytu pacjentów
 • 49 – osób przyjętych
 • 21  – zgonów
 • 24076 – wykonywanych ćwiczeń rehabilitacyjnych
 • 13718 – zabiegów z fizykoterapii
 • 400 – osób uczestniczących w ćwiczeniach
 • 650 – zabiegów stomii
 • 70  – lewatyw
 • 5450 – płukań cewnika
 • 6040 – odśluzowywań
 • 1200 tlenoterapii
 • 240 – prowadzeń bilansu wodnego
 • 545 – zakładanych wenflonu
 • 7200 – zmian opatrunków
 • 15600 – pomiarów ciśnienia
 • 22340 – pomiarów temperatury i tętna
 • 320 – pobierań materiału do badań diagnostycznych
 • 1650 – wlewów kroplowych
 • 7200 – iniekcji
 •  2360 – pielęgnacji rurki tracheostomijnej

Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych

 • 7 – placówek w ramach Ośrodka Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadownikach Mokrych
 • 16 – liczba pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
 • 13-40 – wiek pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie
 • 956 – osób na turnusach rehabilitacyjnych (491 uczestników i 465 opiekunów)
 • uczestnikami turnusów było 321 dzieci i 170 osób dorosłych
 • 22 – odbyte turnusy rehabilitacyjne
 • 50 – liczba miejsc w OOR przygotowanych do przyjęcia jednorazowo 25 dzieci i 25 opiekunów
 • 121 – studentów odbyło praktyki
 • 6 osób odbyło staż
 • 1169 – udzielonych porad lekarskich w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej
 • 1890 – pacjentów Działu Fizjoterapii (każdy był 10 razy)
 • 55436 – wykonanych zabiegów w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej
 • 24 – dzieci w ramach Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego ze środowiska lokalnego ciekawie spędzało czas rozwijając swoje zainteresowania
 • 41 – dzieci niepełnosprawnych intelektualnie uczęszczało do  Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej i Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego
 • 4 – oddziały rewalidacyjno-wychowawcze w Szkole Podstawowej
 • 2 – oddziały edukacyjno-terapeutyczne w Szkole Podstawowej
 • 1 – oddział edukacyjno-terapeutyczny w Gimnazjum
 • 1 – dziecko było objęte nauczaniem indywidualnym
 • 110 – dzieci z terenu gminy Wietrzychowice uczęszczało na lekcje pływania w ramach umowy z Urzędem Gminy w Centrum Hydroterapii
 • 75 – dzieci pobierało naukę pływania w ramach umów ze szkołami z innych gmin
 • 6 – miejsc dostępnych całą dobę w Ośrodku Interwencji Kryzysowej dla osób i rodzin będących ofiarami przemocy lub znajdujących się w innych sytuacjach kryzysowych (z powiatu tarnowskiego)
 • 237 – porad udzielonych ofiarom przemocy lub innych sytuacji kryzysowych
 • 24 – osoby skorzystały z telefonu zaufania w Ośrodku Interwencji Kryzysowej (45 rozmów)
 • 49 – rodzin skorzystało z Ośrodka Interwencji Kryzysowej (111 osób)
 • 20 – osób dotkniętych przemocą skorzystało z hotelu w Ośrodku
 • 100 – osób niepełnosprawnych objętych było nieodpłatną kompleksową rehabilitacją w ramach programu PFRON pn. PARTNER
 • 108 – pracowników sumiennie wykonywało wszystkie powyższe zadania

Stacja Opieki Caritas w Tarnowie

 • 19942– kilometrów przejechanych z posługą pielęgniarską
 • 101– osób wypożyczyło sprzęt medyczny
 • 8099 – wizyt w domach chorych
 • 4981 – zrobionych zastrzyków
 • 220 – wykonanych wlewów kroplowych
 • 2670 – opatrzonych ran
 • 1907 – pomiarów ciśnienia krwi
 • 462 – pomiary poziomu cukru
 • 658 – pobranych materiałów do badań
 • 43 – osobom postawiono bańki
 • 634– innych zabiegów pielęgniarskich
 • 496 – ćwiczeń ruchowych
 • 21 – razy opieka nad umierającym
 • 998 – masaży
 • 2040 – zabiegów pielęgnacyjnych
 • 489 – osób otrzymało pomoc w załatwianiu spraw socjalno–bytowych

Dom dla Bezdomnych Mężczyzn w Tarnowie

 • z pomocy Domu dla Bezdomnych Mężczyzn oraz noclegowni skorzystało 499 osób w wymiarze 19774 osobodni, w tym z terenu Tarnowa 310 osób w wymiarze 13261 osobodni,
 • 55 – osób przebywało średnio codziennie
 • 369 – osób skorzystało z zabiegów higienicznych w łazience
 • ok 10000 – kg odzieży używanej wydawano dla osób bezdomnych, mieszkających w Domu oraz korzystających z łazienki, noclegowni i Kuchni Caritas
 • 36149 – wydanych obiadów oraz 39548 – śniadań i kolacji
 • 97117 – posiłków (łącznie z posiłkami dla podopiecznych MOPS) przygotowano i wydano łącznie
 • 22.000,00 zł – wartość dodatkowo wydanych artykułów spożywczych dla osób skierowanych przez parafie i korzystających z Kuchni Caritas
 • 186 – osób bezdomnych skorzystało z leczenia ogólnego
 • 2 – osoby pod stałym nadzorem Poradni Zdrowia Psychicznego
 • 174 – leczenie w poradniach specjalistycznych
 • 63 – leczenie szpitalne
 • 59 – osób złożyło deklarację zgłoszenia do lekarza pierwszego kontaktu
 • 33 – osoby złożyło deklarację zgłoszenia do pielęgniarki środowiskowej
 • 52 – razy interweniowało Pogotowie Ratunkowe
 • 65 – osób uzyskało tymczasowe zameldowanie
 • 11 – dla tylu osób przygotowano wniosek o ubezpieczenie na 90 dni w ramach ubezpieczenia z UM oraz Gmin
 • 15 – osób uczestniczyło w warsztatach aktywizacji zawodowej (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej)
 • 3 – osoby uczęszczało na terapię grupową prowadzoną w Przychodni Uzależnień
 • 14 – osób pracowało dorywczo, podejmując prace krótkoterminowe, zlecone przez prywatne osoby
 • 8 – osób pracowało na podstawie umowy o pracę
 • 16 – osób zostało zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 • 17 – osób wyrobiło dokumenty tożsamości
 • 18 – osób otrzymało grupę inwalidzką oraz zasiłek stały
 • 6 – osób otrzymało emeryturę
 • 27 – osób korzystało z opieki pielęgniarek ze Stacji Opieki Caritas
 • 3 – osoby uczestniczyły w spotkaniach grupy AA
 • 14 – osób usamodzielniło się
 • 3 – osoby zamieszkały w DPS
 • 2 – osoby uczestniczyło w "Indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności"