Świetlice "Lumen"

Dębica

Świetlica przy parafii św. Jadwigi
Świetlica przy parafii Miłosierdzia Bożego

Mielec
Świetlica Caritas przy parafii św. Mateusza

Tarnów
Świetlica przy parafii św. Maksymiliana

 

Świetlice Caritas noszą wspólną nazwę "Lumen" ("Światło"). Podkreśla ona, że celem świetlicy Caritas jest wnoszenie w życie dzieci i młodzieży ciepła, radości i miłości, udzielanie potrzebnego wsparcia i ukazywanie dobrych dróg życia. Placówki te są miejscem spotkań, przyjaźni, zabawy, gdzie dzieci i młodzież uczą się, jak wykorzystywać twórczo wolny czas; gdzie znajdują duchową opiekę, potrzebną pomoc, moralne wsparcie i inspiracje do rozwijania talentów; gdzie uczą się podejmowania dojrzałych decyzji oraz odpowiedzialności za siebie i swoją przyszłość.

 

1. Charakter, cel i zadania świetlicy Caritas

Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich materialnie i duchowo, szczególnie:

- potrzebującej wielorakiego wsparcia
- zagrożonej patologiami
- przejawiającej zaburzenia i defekty uspołecznienia
- mającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego
- pragnącej rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty
- zainteresowanej ofertą świetlicy i akceptującej jej program.

Świetlica realizuje swój cel przez następujące zadania:

- pomoc dydaktyczna
- rozwój zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych
- ochrona zdrowia i rozwój fizyczny
- profilaktyka uzależnień
- kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych
- przeciwdziałanie przestępczości nieletnich
- budowanie wspólnoty
- pomoc indywidualna, w tym specjalistyczna
- współpraca z rodzicami i instytucjami społecznymi
- zapewnienie opieki duszpasterskiej.

2. Formy działania świetlicy Caritas:

Zajęcia w świetlicy odbywają się w ramach roku szkolnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, i obejmują:

  • zajęcia dydaktyczne
  • programy profilaktyczne i terapeutyczne
  • zajęcia sportowe i rekreacyjne
  • zajęcia w grupach zainteresowań
  • pomoc specjalistyczna (psychologiczna, reedukacyjna, logopedyczna, medyczna itp.)
  • tworzenie samorządności wśród wychowanków
  • dożywianie
  • organizowanie wypoczynku zimowego i letniego
  • nawiązanie współpracy z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, policją, poradniami specjalistycznymi i parafią.

Wychowankowie korzystają z zajęć świetlicy bezpłatnie.

3. Struktura i organizacja świetlicy

Każda świetlica posiada swojego Kierownika, Kolegium Wychowawców, które stanowią wszyscy pracownicy pedagogiczni, oraz Samorząd Wychowanków, który składa się z uczestników świetlicy.
Świetlica współpracuje z instytucjami pomocowymi, a w szczególności:

- samorządem lokalnym
- ośrodkami pomocy społecznej
- nauczycielami i pedagogami szkolnymi
- parafią
- rodzicami
- wolontariuszami.

4. Świetlica dokonuje naboru wychowanków przez:

- skierowanie przez ośrodki pomocy społecznej, pedagogów szkolnych i parafię
- wywiady środowiskowe prowadzone przez wychowawców
- samodzielne zgłaszanie i zgodę rodziców.

 

Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze Caritas Diecezji Tarnowskiej "Lumen", prowadzone przy tarnowskich parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej 2, Chrystusa Dobrego Pasterza przy ul. 16 Pułku Piechoty 10 i Św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Urszulańskiej 9 są współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa na podstawie Aneksu z dnia 31.12.2014 r do Umowy z dnia 04.01.2013 r. na realizację zadania pn.: "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych", zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Caritas Diecezji Tarnowskiej – dofinasowanie stanowi kwotę 40.500,00 zł.

Świetlice Profilaktyczno-Wychowawcze Caritas Diecezji Tarnowskiej "Lumen", prowadzone przy tarnowskich parafiach: Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Lwowskiej 2 i Św. Maksymiliana Kolbego przy ul. Urszulańskiej 9 są współfinansowane z budżetu Miasta Tarnowa na podstawie Aneksu z dnia 29.06.2015 r. do Umowy z dnia 04.01.2013 r. na realizację zadania pn.: "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej (świetlic) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych", zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Caritas Diecezji Tarnowskiej – dofinasowanie stanowi kwotę 18.000,00 zł.

Caritas Diecezji Tarnowskiej jest  współfinansowana z budżetu Miasta Tarnowa na podstawie Umowy z dnia 17.12.2015 r. na realizację zadania pn.: „Zabawa mikołajkowa dla dzieci i młodzieży”, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Tarnowa a Caritas Diecezji Tarnowskiej – dofinasowanie stanowi kwotę 5.000,00 zł.

 

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Caritas Diecezji Tarnowskiej "Lumen", prowadzona przy parafii św. Mateusza w Mielcu przy ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3-4 jest współfinansowana z budżetu Miasta Mielca na podstawie Umowy z dnia 29.01.2015 r. na realizację zadania pn.: "Prowadzenie zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży ze Starego Mielca ", zawartej pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Caritas Diecezji Tarnowskiej – dofinasowanie stanowi kwotę 18.000,00 zł.