Organizacja Wigilii

Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie przy współpracy z Wojewodą Małopolskim realizuje na terenie Schroniska dla osób bezdomnych w Tarnowie ul. Prostopadła 9A zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem „Organizacja Wigilii, paczek żywnościowych oraz zabezpieczenie okresu świątecznego na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” . (Umowa NR 4/II/OK/2020 II otwartego konkursu ofert w roku 2020)

Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

realizowane zadaniaCaritas Diecezji Tarnowskiej  realizuje grant pn. „Sami – Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”   w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników ; DPS  Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej, Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej”, DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Jadownikach Mokrych,   w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt on-line mieszkańców i personelu z rodziną i otoczeniem.