s5 logo

Regulamin Od Juniora Do Seniora

Program jest propozycją skierowaną do parafii diecezji tarnowskiej. Ma on na celu wsparcie działań podejmowanych przez parafie na rzecz juniorów i seniorów. Organizatorem programu i fundatorem dofinansowań jest Caritas Diecezji Tarnowskiej ul. Legionów 30, 33-100 Tarnów.

 1. O wsparcie mogą ubiegać się parafie , które  prowadzą lub zaczną prowadzić:
  -świetlice dla dzieci i młodzieży
  - kluby sportowe
  - kluby seniora
  - domy dziennego pobytu
 2. Zgłoszenie do programu następuje poprzez złożenie wniosku o realizacje projektu (zał. 1)
  Termin składania wniosków:
  30 listopada 2021 r. – dla projektów realizowanych od 1.01 do 30.06. 2022 r. (lub dłużej)
  30 czerwca 2022 r. – dla projektów realizowanych od 1.09 do 31.12.2022 r
  Jedna parafia może złożyć jeden projekt.
 3. Kwota dofinansowania projektu: do 5 000 zł. (raz w roku)
  Przyznane środki zostaną przelane na rachunek bankowy parafii podany we wniosku. Należy je  wykorzystać na działalność związaną z prowadzeniem świetlicy/domu/klubu z wyłączeniem wakacyjnych/zimowych wyjazdów (finansowanych  z innego projektu).
 4. Z przyznanej dotacji należy rozliczyć się w ciągu jednego miesiąca po zakończeniu projektu
  ( zał. 2 – sprawozdanie merytoryczne oraz zał. 3 – sprawozdanie finansowe).
  W przypadku braku złożenia prawidłowego pod względem formalnym i merytorycznym sprawozdania wraz z odpowiednimi załącznikami w wyznaczonym terminie - Caritas Diecezji Tarnowskiej jest uprawniona do wstrzymania dofinansowania  następnych wniosków.