Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej"

Kontakt: 
tel.  14 622 39 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Nr konta bankowego: 40 1020 4955 0000 7902 0053 0881

Adres: 
Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" 
Caritas Diecezji Tarnowskiej 
ul. Prostopadła 9a 
33-100 Tarnów

Schronisko dla osob bezdomnychSchronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" przeznaczony jest dla osób, które nie posiadają własnego miejsca zamieszkania. Dom jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, która udziela schronienia i zapewnia niezbędne środki do życia jego mieszkańcom.

Placówka ma charakter ponadlokalny, tzn. udziela schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu miasta Tarnowa, z powiatu tarnowskiego, a w razie potrzeby z województwa małopolskiego i z innych regionów kraju.

Dom w miarę swoich możliwości udziela również krótkotrwałego pobytu (do trzech dni) i doraźnej pomocy materialnej (odzież, środki farmakologiczne, możliwość kąpieli) osobom bezdomnym niezamierzającym dłużej w nim pozostać.

1. Warunki przyjęcia

Prawo kierowania do Domu przysługuje Caritas Diecezji Tarnowskiej. O przyjęcie osób bezdomnych do placówki mogą ubiegać się także organizacje samorządowe zobowiązane Ustawą o Pomocy Społecznej do zapewnienia pomocy tym, którzy są pozbawieni dachu nad głową. Samorząd lokalny powinien uzgodnić wcześniej możliwości przyjęcia, warunki i finansowanie kosztów pobytu osób bezdomnych w Domu.

Prośby o przyjęcie mogą kierować również w imieniu bezdomnych organizacje społeczne i charytatywne, a także zakłady karne, służby porządkowe, osoby prywatne oraz zgłaszający się osobiście.

2. Świadczona pomoc

Schronisko dla osób bezdomnych "Dom dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej" niesie swoim mieszkańcom następującą pomoc:

 

stwarza bezdomnym niezbędne warunki godziwego życia

pomaga w uzyskaniu psychicznej i duchowej równowagi, odkryciu własnej godności i wartości swojego życia, w podjęciu próby odnalezienia właściwego miejsca w społeczeństwie i rodzinie,
a także w zrozumieniu swych społecznych
i rodzinnych obowiązków

zapewnia pomoc socjalną i prawną (uzupełnienie dokumentów, poszukiwanie pracy, staranie
o świadczenia socjalne, poradnictwo prawne)

zapewnia niezbędną pomoc medyczną

organizuje spotkania z psychologiem

zapewnia posługę duszpasterską

prowadzi pogadanki i dyskusje, projekcję ciekawych filmów

mobilizuje mieszkańców Domu do podejmowania pracy, obowiązków domowych i odpowiedzialności za wspólne mienie

stwarza mieszkańcom warunki do życia w trzeź-wości przez pomoc w organizowaniu wolnego czasu i kulturalnej rozrywki.

pobrane

images

3. Warunki pobytu

Dom dysponuje pomieszczeniami mieszkalnymi 4 i 6 osobowymi, pomieszczeniami sanitarno-higienicznymi, kaplicą, stołówką, która pełni również funkcję świetlicy, kuchnią zapewniającą przygotowanie posiłków dla mieszkańców Domu, biblioteką zawierającą ok. 1500 tytułów. Placówka zapewnia również dostęp do codziennej prasy.

W przypadkach wymagających pomocy pielęgniarskiej mieszkańcy Domu korzystają z usług Stacji Opieki Caritas w Tarnowie.

 


ministerstwo

W okresie od 01.06.2015 do 31.12.2015 roku na  terenie Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej w Tarnowie ul. Prostopadła 9A, przy udziale środków pochodzących z dotacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje projekt pod nazwą  „Zapewnienie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych poprzez usługi interwencyjne oraz działania o charakterze osłonowym, w tym zapewnienie noclegu, prowadzenie ogrzewalni, łaźni, zapewnienie gorącego posiłku i niezbędnej odzieży”


 

Caritas Diecezji Tarnowskiej realizuje na terenie Schroniska dla osób bezdomnych „Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w Tarnowie ul. Prostopadła 9A przy dofinansowaniu ze środków Urzędu Miasta Tarnowa następujące projekty;

  1. "Udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym” – Umowa z dnia 29 grudnia 2020r. (WZP 8122.25.1.2020).  Finansowanie w wysokości 791 348,00 zł.
    Celem zadania jest zabezpieczenie miejsc dla ok 80 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym lub zawodowym, poprzez podjęcie działań długofalowych oraz pomoc doraźną w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2023r. W ramach realizowanego zadania zleceniobiorca:
    1. Zapewnienia całodobową pomoc dla osób bezdomnych w formie schroniska z 60 miejscami, działającego zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z dnia 16 maja 2017 r. Poz. 953),
    2. Zapewnienia pomoc dla osób bezdomnych w formie noclegowni dla 20 osób, działającej zgodnie z ustawa o pomocy społecznej i Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z dnia 16 maja 2017 r. Poz. 953). Pomoc udzielana w ramach Noclegowni dla osób korzystających jest całkowicie bezpłatna.
    3. Zapewnia możliwość skorzystania ze schronienia dla kobiet z miasta Tarnowa.
  2. ,,Dożywianie uprawnionych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w formie gorących posiłków jednodaniowych ” Umowa z dnia 30 grudnia 2020 r. (WZP.8122.31.1.2020). Dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł. Termin realizacji zadania od 01.01.2021r. do 31.12.2024r.

 


Nasza placówka realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej,  w związku z epidemią wirusa COVID – 19” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Schroniska dla osób bezdomnych „ Domu dla Bezdomnych Mężczyzn Caritas Diecezji Tarnowskiej” w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi  49 050,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 28.05.2020 r. do 31.12.2020 r .

W wyniku realizacji grantu  nastąpi;  

Doposażenie stanowiska pracy personelu Schroniska w Tarnowie oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID – 19  oraz doposażenie Schroniska w Tarnowie w sprzęt niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.