s5 logo

Zarząd Caritas DT

caritas 012Organem zarządzającym Caritas Diecezji Tarnowskiej jest Zarząd Caritas. Organem nadzoru i kontroli Caritas jest Komisja Rewizyjna.
Skład Zarządu Caritas jest dwuosobowy: Dyrektor oraz Członek Zarządu – Sekretarz, powoływani przez Biskupa Tarnowskiego.
Do zadań Zarządu Caritas należy w szczególności:

  • organizowanie przewidzianych Statutem działań Caritas, w tym poprzez uchwalanie uchwał;
  • opracowywanie programów pracy Caritas oraz programów jednostekterenowych;
  • uchwalanie budżetu oraz przygotowanie i zatwierdzanie sprawozdań a także bilansów;
  • uchwalanie uchwał w zakresie prowadzonej przez Caritas nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego w poszczególnych jednostkach;
  • gospodarowanie funduszami i majątkiem Caritas;
  • organizowanie systematycznych zebrań, celem omówienia bieżących spraw;
  • przygotowywanie programów rocznej działalności Caritas.